De medezeggenschapsraad

Op de foto staan van links naar rechts:

Boven - Daphne, Carla, Dennis

Beneden - Melanie, Charlotte, Renee

 

 

Beste ouders en leerkrachten,

 

Graag presenteren wij de MR van Nexus Aloysius aan jullie!

 

De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit vijf leden, twee ouders en drie teamleden. De medezeggenschapsraad vertegenwoordigt alle ouders en alle leerkrachten. Als u over een bepaald onderwerp meer wilt weten, dan kunt u contact opnemen met één van de leden. Gemiddeld zijn er acht vergaderingen per schooljaar. De vergaderingen zijn, op een enkele uitzondering na, openbaar, dus een vergadering bijwonen kan eigenlijk altijd. De data van de vergaderingen kunt u vinden in de jaarplanning.

 

De MR heeft regelmatig overleg met de directeur van de school. Wij vinden het belangrijk om een brug te zijn tussen de directie, de leerkrachten en de ouders en dat doen we door mee te denken over allerlei zaken die betrekking hebben rondom het onderwijs op Nexus Aloysius. Wij laten graag onze mening hierover horen. Wij vinden het belangrijk om samen met u te zorgen voor een veilige leeromgeving voor uw kind.

 

MR leden

Voorzitter:

Melanie

Secretaris:

Charlotte

Penningmeester:

Dennis

 

Oudergeleding:

Carla van Bennekom (moeder Robert - groep 6) - nexusouders@gmail.com

Renee Pater (moeder Roef - groep 6) - nexusouders@gmail.com

 

Personeelsgeleding:

Melanie (intern begeleider)

Daphne (onderwijsassistent)

Dennis (leerkracht)

Charlotte (intern begeleider)