Onze School

Nexus is een Algemeen Bijzondere school. Als Algemeen Bijzondere basisschool gaan wij uit van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen. Wij bieden onderwijs in gelijke kansen. Wij vinden het respectvol met elkaar omgaan, voorleven van waarden, normen en regels erg belangrijk. De normen en waarden overdracht is erop gericht dat de leerling een levensbeschouwing kan opbouwen. Van daaruit kan de leerling een eigen inbreng hebben, een ander respecteren en begrip voor de levens- en maatschappijbeschouwing van andere hebben.

 

Wij willen dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot zelfbewuste volwassenen, die actief kunnen meedoen in de maatschappij. Actief burgerschap verwijst naar de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Daarbij gaat het ons om ‘kunnen’ en ‘willen’ participeren in de samenleving. School is een belangrijke oefenplaats om burgerschapsvaardigheden in de praktijk te brengen. Leerlingen ontwikkelen bij ons de kennis, vaardigheden, houding, normen en waarden die zij nodig hebben voor het (vervolg)onderwijs. Bij ons leren leerlingen omgaan met zichzelf en de ander in de samenleving van vandaag en morgen. Wij maken tijd en ruimte voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Juist dat maakt ons speciaal. Wij zorgen voor structuur, voorspelbaarheid en rust en zijn een goed voorbeeld voor onze leerlingen. Op school ontdekken leerlingen ook wie zij zijn. Zelfstandigheid, creativiteit en inlevingsvermogen spelen hierbij een belangrijke rol. Hoe leer je regie te nemen over je leven en de keuzes die je maakt? Daar werken wij aan, bijvoorbeeld door leerlingen mede-eigenaar te laten zijn van wat en hoe ze leren.

 

Leerlingen bewegen zich tegenwoordig zelfstandig door de digitale wereld. Hier liggen veel gevaren op de loer. Wij zetten in op 21-eeuwse vaardigheden. Mediawijsheid vinden wij belangrijk. De leerlingen krijgen ICT lessen, maken gebruik van de simulatieruimte en krijgen in de bovenbouw aanvullende ICT lessen georganiseerd door de bibliotheek.

 

De leerlingenraad is schooljaar 2023-2024 opgericht. De leerlingenraad bevordert het actief burgerschap. De leerlingen leren opkomen voor hun belangen binnen de schoolorganisatie. Ze tellen mee en maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen. Leerlingen krijgen een belangrijke rol in het meedenken over lopende en/of nieuwe processen in de school.

 

Wij houden rekening met onze doelgroep. Onze leerlingenpopulatie is divers. Wij besteden aandacht aan andere culturen en religies. Daarnaast vinden wij het belangrijk om rekening te houden met armoede. Wij voorzien alle leerlingen van fruit, een lunch en naar behoefte ontbijt. Wij doen aanvragen bij het jeugdsport- en cultuurfonds en organiseren kleding- en speelgoedmarkten. Wij staan voor een veilig schoolklimaat. Vanuit een sociaal veilige omgeving komen leerlingen tot ontwikkeling. Wij schrijven jaarlijks een sociaal veiligheidsplan, hebben een antipestcoördinator en vinden professionalisering belangrijk.

 

Door middel van het inzetten van onder andere: de brugfunctionaris, gastsprekers, de lessenserie van Veilig Puberen, theatervoorstelling ‘De grote sprong’ en de wijkagent, ondersteunen wij ouders en leerlingen. Ouders en leerlingen krijgen kennis en handvatten over bepaalde fasen in de ontwikkeling van de leerling en de daarbij behorende uitdagingen. Denk aan: grenzen aangeven, hulp vragen en vaardigheden en kennis ontwikkelen om je staande te kunnen houden als volwaardig burger in onze maatschappij.